logohaslo

 • Kinesiology taping
  Kinesiology taping
  Zapoznaj się z diagnostyką
  i technikami kinesiology tapingu.
  Naucz się testowania powięzi
  i lokalizacji zaburzeń
  układu ruchu.
  Poznaj szereg prawidłowych
  aplikacji mięśniowych,
  powięziowych, korekcyjnych,
  więzadłowych,limfatycznych
  i funkcjonalnych.
 • Masaż klasyczny
  Masaż klasyczny
  Zdobądź praktyczne umiejętności
  z zakresu wykonywania
  masażu klasycznego.
  Podczas zajęć poznasz
  strukturę anatomiczną kości
  szkieletu ludzkiego
  oraz uzyskasz szereg informacji
  na temat budowy, rozpoznawania i odnajdywania mięśni.
 • Badanie i fizjoterapia funkcjonalna w uszkodzeniach stawu barkowego
  Badanie i fizjoterapia funkcjonalna w uszkodzeniach stawu barkowego
  Zdobądz praktyczne umiejętności w zakresie właściwej diagnostyki, planowania i przeprowadzenia skutecznej fizjoterapii stawu barkowego. Kurs przygotowuje do pracy z pacjentem ortopedycznym w przychodniach, szpitalach, gabinetach oraz w klubach sportowych.
 • Masaż tkanek głębokich
  Masaż tkanek głębokich
  Masaż tkanek głębokich
  to system pracy,
  opierający się
  na opracowaniu
  przez terapeutę
  tkanki mięśniowej
  oraz łącznej znajdującej się
  zarówno w powierzchownych
  jak i w głębszych warstwach
  ciała pacjenta.
 • Kursy masażu i SPA
  Kursy masażu i SPA
  Chcesz zdobyć wyjątkowe kwalifikacje w dziedzinie masażu.
  Nasze kursy przygotowują
  do profesjonalnego przeprowadzania zabiegów. Dostępne są one
  zarówno dla profesjonalistów
  jak i amatorów masażu.
 • Badanie i fizjoterapia funkcjonalna w uszkodzeniach stawu kolanowego
  Badanie i fizjoterapia funkcjonalna w uszkodzeniach stawu kolanowego
  Zdobądz praktyczne umiejętności
  w zakresie właściwej diagnostyki,
  planowania i przeprowadzenia
  skutecznej fizjoterapii
  stawu kolanowego.
 • Diagnostyka obrazowa narządu ruchu dla fizjoterapeutów
  Diagnostyka obrazowa narządu ruchu dla fizjoterapeutów
  Poznaj współczesne metody diagnostyki obrazowej, zasady doboru metody do obrazu klinicznego oraz analizę obrazów RTG, MRI, USG w podstawowych patologiach narządu ruchu. Ten kurs to świetne wsparcie dla fizjoterapeutów w codziennej pracy z pacjentem.
 • Neurorozwojowa diagnostyka i terapia niemowląt oraz dzieci starszych
  Neurorozwojowa diagnostyka i terapia niemowląt oraz dzieci starszych
  Celem kursu jest usystematyzowanie wiadomości na temat diagnostyki i rehabilitacji  niemowląt oraz dzieci starszych w oparciu o założenia koncepcji NDT-Bobath. Kurs przeznaczony dla terapeutów już pracujących lub osób rozpoczynających pracę z dziećmi.
 • PNF podstawowy
  PNF podstawowy
  Podczas kursu PNF nauczysz się
  technik, zasad głównych wzorców
  ruchowych oraz analizy biomechaniki i
  patomechaniki normalnego ruchu i chodu. Program kursu obejmuje  pracę z
  pacjentem prowadzoną pod kierunkiem certyfikowanego instruktora IPNFA.
button kursy_fizjoterapia
button kursy_masazuispa

  

 

Zapisz

Kalendarz

Newsletter

Chcesz być na bieżąco informowany o zbliżających się szkoleniach?

 

Dopisz się do naszego newslettera!

Nazwa:
Adres email:

 

 

pup

Regulamin

REGULAMIN

§ 1

Szkolenia są organizowane przez firmę Remed Centrum Fizjoedukacji z siedzibą w Kielcach przy ul Puscha 38/20, posiadającą nr NIP 657-257-17-87.

§ 2

Remed Centrum Fizjoedukacji organizuje szkolenia w zakresie i terminach szczegółowo opisanych w ofercie szkoleń zamieszczonej na stronie kursyfizjoterapia.com oraz remedkielce.pl

§ 3

1. Warunkiem udziału w szkoleniach jest przesłanie organizatorowi przez uczestnika wypełnionego formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej kursy fizjoterapia.com

2. Formularz zgłoszeniowy powinien być wypełniony dla każdego uczestnika z osobna.

§ 4

Zgłoszenie należy dostarczyć Organizatorowi najpóźniej w terminie do 10 dni roboczych poprzedzających rozpoczęcie szkolenia . Po upływie tego terminu zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniu jest możliwe po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu wolnego miejsca z Organizatorem oraz przesłaniem wypełnionego formularza zgłoszeniowego.

§ 5

Liczba uczestników każdego szkolenia jest ograniczona. Zakwalifikowanie się do grupy uczestników szkoleń następuje według kolejności otrzymanych zgłoszeń oraz po wpłaceniu zaliczki w wyznaczonym przez Organizatora terminie. Po zamknięciu listy uczestników istnieje możliwość umieszczenia potencjalnego kandydata na kursanta na liście rezerwowej, a jedynie w przypadku rezygnacji lub skreślenia z listy zakwalifikowanego uczestnika przez Organizatora – zakwalifikowania na listę uczestników szkolenia.

§ 6

1. Po wpłynięciu zgłoszenia Organizator szkolenia prześle uczestnikowi za pośrednictwem poczty elektronicznej potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia oraz nr konta bankowego, z prośbą o wpłatę zaliczki i przesłanie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia ( zainteresowany ma na to 7 dni od daty wysłania potwierdzenia przez Organizatora ). Po spełnieniu ww. warunków (wpłata zaliczki i przesłanie kompletnych dokumentów) zainteresowany zostanie wpisany na listę uczestników. Przesłanie szczegółów dotyczących przebiegu i organizacji szkolenia oraz terminem płatności całej kwoty należnej za kurs, nastąpi drogą mailową ok. 3 tygodnie przed rozpoczęciem szkolenia. W niektórych przypadkach informacja ta może być przesłana do 14 dni przed rozpoczęciem szkolenia.

2. W tytule przelewu należy podać: Imię i Nazwisko oraz kod szkolenia.

§ 7

Rachunek za szkolenie zostanie wystawiony do 7 dni od zakończenia szkolenia i dostarczony uczestnikowi w czasie szkolenia lub wysłany na adres e-mail podany podczas rejestracji na szkolenie.

§ 8

Rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu jest możliwa w każdym momencie przed jego rozpoczęciem, na podstawie pisemnego oświadczenia Uczestnika / Zgłaszającego uczestnika (wiadomość pisemna wysłana pocztą – decyduje data stempla pocztowego lub wiadomość email). To jaka część kwoty należnej za szkolenie zostanie zwrócona zależy od terminu poinformowania organizatora szkolenia o rezygnacji z uczestnictwa.

W przypadku rezygnacji uczestnika z udziału w szkoleniu istnieje możliwość zwrotu wpłaty, z tym że:

a) w razie rezygnacji do 4 tygodni przed szkoleniem, następuje zwrot całej kwoty za szkolenie.

b) w razie rezygnacji w okresie między 4 a 2 tygodniem przed rozpoczęciem szkolenia potrąca się kwotę w wysokości 50% wpłaconej kwoty.

c) w razie rezygnacji do 2 tygodni przed rozpoczęciem szkolenia potrąca się kwotę w wysokości 100% wpłaconej kwoty.

Za potrącona kwotę zostanie wystawiony rachunek, na dane podane przez uczestnika.

§ 9

1. Firma Remed Centrum Fizjoedukacji zastrzega sobie prawo odwołania szkolenia w terminie do 10 dni przed jego rozpoczęciem, jeżeli nie zostanie osiągnięta wymagana liczba uczestników lub w przypadku wystąpienia nieprzewidywalnych zdarzeń losowych. W przypadku odwołania szkolenia firma Remed Centrum Fizjoedukacji zobowiązuje się do telefonicznego i pisemnego – mailowego powiadomienia uczestnika. W takim przypadku koszty zostają zwrócone uczestnikom w całości.

2. W przypadku odwołania szkolenia Uczestnik wydaje dyspozycję w zakresie zwrotu dokonanej płatności, tj.:

a) Zwrot płatności nastąpi w ciągu 7 dni od daty otrzymania przez firmę Remed Centrum Fizjoedukacji stosownej dyspozycji od Uczestnika na konto, z którego dokonywana była płatność

b) Pozostawienie wpłaconych środków na rachunku Organizatora, tytułem opłaty za szkolenie, które odbędzie się w terminie późniejszym.

3. Organizator poinformuje mailem Uczestnika o wyznaczeniu kolejnego terminu szkolenia.

§ 10

Firma Remed Centrum Fizjoedukacji zastrzega sobie prawo do zmiany ceny, terminu i programu szkolenia, o czym poinformuje Uczestnika przynajmniej na 14 dni roboczych przed terminem szkolenia. W takim wypadku Uczestnik może zrezygnować ze szkolenia uzyskując zwrot wpłaconej kwoty bez obowiązku pokrycia kosztów szkolenia. § 8 ust. 2 stosuje się odpowiednio.

§ 11

W uzasadnionych przypadkach (choroba, zdarzenia losowe) Organizator szkoleń zastrzega sobie możliwość zmiany instruktora na innego prowadzącego (posiadającego odpowiednie kwalifikacje) bez możliwości roszczeń finansowych uczestników.

§ 12

Ceny szkoleń obejmują: udział w szkoleniu, komplet materiałów szkoleniowych, materiały informacyjne, poczęstunek podczas przerwy kawowej (obejmujący: kawę, herbatę, wodę, słodkie przekąski) oraz certyfikat. Organizator nie zapewnia dojazdu oraz zakwaterowania w czasie trwania szkolenia. Ceny szkoleń podane są w złotych polskich.

§ 13

Prowadzący szkolenie mają prawo do przeprowadzania sprawdzianów określających wiedzę i umiejętności uczestników. W uzasadnionych przypadkach certyfikat może nie zostać wydany. Koszty szkolenia nie będą wówczas zwracane. Uczestnik może odwołać się od tej decyzji za pośrednictwem organizatora.

§ 14

Uczestnik szkolenia wyraża zgodę na użyczenie swojego wizerunku w charakterze zdjęć, filmów zrobionych podczas szkolenia, w którym uczestniczył i nie rości sobie praw finansowych ani prawnych do ich publikacji w materiałach marketingowych firmy Remed Centrum Fizjoedukacji .

§ 15

W związku z obowiązującym nowym rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich informacji (nazwa RODO) oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informujemy iż

1. W świetle powyższego rozporządzenia Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: Administrator) jest firma Remed Centrum Fizjoedukacji w Kielcach..

Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Remed Centrum Fizjoedukacji , ul. Puscha 38/ 20 ,25-635 Kielce.Tel.693 669 459.

2. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora.


3.Remed Centrum Fizjoedukacji  jest uprawniony do przekazywania państwa danych osobowych podwykonawcom, Wydziałowi Edukacji i Kuratorium Oświaty, oraz Jednostkom Certyfikującym TMC, Urzędom Pracy, KFS w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego wykonania zawartej przez państwa umowy dotyczącej szkoleń. W związku z tym państwa dane osobowe mogą być przekazane podwykonawcom na podstawie umowy o powierzeniu przetwarzania danych osobowych zawartej pomiędzy Remed Centrum Fizjoedukacji a jego Podwykonawcami takimi jak firma księgowa i obsługa informatyczna

4.Remed Centrum Fizjoedukacji   jest również zobowiązany do przekazywania państwa danych osobowych na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, w tym na żądanie uprawnionych sądów, organów i instytucji.  

5. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do: - żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych, - żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych, - żądania od Administratora usunięcia Pani/Pana danych osobowych, - żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, - wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/pana danych osobowych, - przenoszenia Pani/Pana danych osobowych, - wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Z powyższych praw można skorzystać poprzez: kontakt e-mailowy pod adresem:  Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.  lub za pomocą poczty tradycyjnej, listownie na adres:

Remed Centrum Fizjoedukacji ,ul. Puscha 38/ 20, 25-635 Kielce.

Informujemy również, że: Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

§ 16

Rejestracja na nośnikach elektronicznych treści i przebiegu szkolenia przez jego uczestników, jest dopuszczalna wyłącznie za zgodą Organizatora i prowadzącego szkolenie.

§ 17

Uczestnicy szkoleń organizowanych przez firmę Remed Centrum Fizjoedukacji są odpowiedzialni finansowo za szkody spowodowane przez siebie w trakcie trwania szkoleń z własnej winy.

§ 18

Przesłanie formularza zgłoszeniowego jest równoznaczne z potwierdzeniem zapoznania się oraz akceptacją niniejszego regulaminu.

 

ireha logo logo k_active logo rehalab logo pnf  logo ptf  logo mtg 2 

 

Zapisz

Zapisz

Zapisz
© Copyright 2012 Centrum Fizjoedukacji REMED. Projekt: Studio WWW | Projektowanie stron www